Regulamin kart podarunkowych

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Karty Podarunkowej oraz zasady otrzymywania i korzystania z Karty Podarunkowej („Vouchera”).
2. Karta Podarunkowa jest dokumentem wystawianym przez Senses Clinic z siedzibą w Łodzi, 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 19A.
3. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa (dalej: Promocja).

 

§ 2 Przedmiot oferty
1. Karta Podarunkowa jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Senses Clinic w ramach jej działalności.
2. Karta Podarunkowa jest wydawana w formie bonu towarowego w wersji papierowej.
3. Zakupu Karty Podarunkowej można dokonać osobiście, w siedzibie Senses Clinic lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: www.sensesclinic.pl oraz za pomocą poczty e-mail: recepcja@sensesclinic.pl.
4. Karta Podarunkowa wystawiana jest na:
a) wybraną przez nabywcę konkretną usługę lub pakiet usług,
b) konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Karty Podarunkowej.
5. Z jednej Karty Podarunkowej może korzystać tylko jedna osoba.
6. Cena zakupionych zabiegów przy użyciu Karty Podarunkowej liczona jest od kwoty cennikowej brutto, obowiązującej w Klinice w dniu realizacji Karty.
7. Usługi zakupione przy użyciu Karty Podarunkowej realizowane są zgodnie z Regulaminem Wykonywania Zabiegów Kliniki Senses Clinic.

 

§ 3 Termin i miejsce realizacji Karty Podarunkowej
1. Karta Podarunkowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na dowolną usługę lub kosmetyk znajdujący się w ofercie Kliniki Senses Clinic w Łodzi.
2. Karta Podarunkowa wystawiona na konkretną kwotę może być zrealizowana na więcej niż jeden zabieg/usługę w Klinice Senses Clinic, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionej Karty. 3. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Karty Podarunkowej, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, zgodnie z cennikiem Kliniki Senses Clinic obowiązującym w dniu realizacji Karty.
4. Karta Podarunkowa wystawiona na konkretną usługę lub pakiet usług nie może być zrealizowana na inny zabieg niż wskazany na Karcie.
5. Karta Podarunkowa jest ważna przez (trzy) miesiące liczone od daty jej wystawienia.
6. Po upływie w/w terminu, Karta Podarunkowa traci ważność a Klient traci wynikające z niej uprawnienia.

 

§ 4 Uczestnicy promocji
1. Z Karty Podarunkowej mogą korzystać osoby pełnoletnie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Kartę Podarunkową pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na wykonanie przez nie wybranego zabiegu przez opiekuna ustawowego w formie pisemnej.

 

§ 5 Zasady realizacji Karty Podarunkowej
1. Warunkiem realizacji Karty Podarunkowej jest jej okazanie w placówce Senses Clinic przed przystąpieniem do korzystania z usług opłacanych za pomocą Karty.
2. Posiadaczowi Karty Podarunkowej nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości kwoty pozostałej na karcie w formie ekwiwalentu pieniężnego.
3. W przypadku niewykorzystania Karty Podarunkowej przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po upływie terminu jej ważności, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania w/w, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Kartę Podarunkową.

 

§6 Promocje
1. Nie dopuszcza się realizacji Karty Podarunkowej zakupionej w cenie niższej od wartości na którą jest wystawiona na produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej oraz tytułem kosztów dodatkowych.
2. Wartość Kart Podarunkowych zakupionych w cenie promocyjnej nie sumuje się.
3. Podczas realizacji Karty Podarunkowej zakupionej w cenie promocyjnej wyklucza się możliwość korzystania z innych rabatów i promocji oferowanych przez Senses Clinic.

 

§7 Zakup Karty prezentowej drogą elektroniczną
1. Kartę Podarunkową można zakupić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.sensesclinic.pl lub za pomocą poczty e-mail: recepcja@sensesclinic.pl.
2. Warunkiem zakupu jest wypełnienie i odesłanie formularza na adres e-mailowy Senses Clinic.
3. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem dwustronnej umowy na odległość.
4. Klient ma prawo odstąpić od zawartej w umowy w terminie dziesięciu dni, liczone od dnia przesłania formularza.
5. W formularzu należy określić sposób odbioru zakupionej Karty Podarunkowej, wybierając jedną z dwóch możliwości. Karta może zostać odebrana osobiście w Klinice Senses Clinic lub może zostać wysłana na wskazany przez Klienta adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Wysyłka Karty Podarunkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej jest bezpłatna.
7. Wysyłka Karty Podarunkowej następuje w przeciągu 48 godzin, od momentu zaksięgowania środków na koncie Senses Clinic.

 

§8 Reklamacja
1. Reklamacje dotyczące realizacji karty mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Senses Clinic najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

 

§9 Dane osobowe
1. W celu prawidłowego wykonania przez Senses Clinic, Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Senses Clinic przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Senses Clinic, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.)
3. Senses Clinic oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 3639 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Senses Clinic na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§10 Postanowienia końcowe
1. Senses Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny Senses Clinic przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
2. Senses Clinic nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Karty Podarunkowej.
3. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej, zgodnie z terminem określonym w §3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Senses Clinic z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
4. Każdy Klient realizujący Kartę Podarunkową oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń .
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Klinice Senses Clinic oraz na stronie internetowej www.sensesclinic.pl.
6. Senses Clinic zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej www.sensesclinic.pl.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Senses Clinic.